Matuizų vidurinė mokykla

Man patinka čia būti...

 

Navigacija | Pradžia | Mokyklos taisyklės | PIT | Savivalda | Bendruomenė | Tvarkaraščiai | Veikla | Pasiekimai | Istorija | Nuotraukos |

Paskutinis atnaujinimas:

2011.12.20

Pamokų laikas:

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 10.00-10.45

4. 10.55-11.40

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 14.00-14.55

8. 14.50-15.35

Būreliai:

Parsisiųsti tvarkaraščius

Šiandien vardadienius švenčia:

Ir nepamirškim:

Dievas mus stebi. Gyvenkim taip, kad jam būtų įdomu...

Mokykloje galiojantys potvarkiai

Mokinių elgesio taisyklės

 Mokiniai vykdo mokyklos vadovybės, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų teisėtus reikalavimus, laikosi mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių. Mokinių interesus, jų poreikius tiria ir gina mokyklos Mokinių Taryba. Gindami savo teises, mokiniai gali skųstis žodžiu ir raštu mokyklos direktoriui, Mokyklos tarybai.

Mokinys privalo:

1. Gerbti kitų teisę mokytis. Pagarbiai elgtis ir tinkamai pasiruošti pamokai, turėti visas mokymo priemones;
2. Būti punktualus. Nevėluoti į pamokas, nepraleisti pamokų be pateisinamų priežasčių. Neatvykęs į mokyklą 1-3 dienas privalo klasės auklėtojui pateikti raštišką tėvų paaiškinimą, nedalyvavęs pamokose daugiau nei tris dienas - gydytojo pažymą.;
3. Atlikti raštu ir žodžiu visas užduotis, kurių reikalauja mokytojas, laikytis žinių patikrinimo būdų ir terminų;
4. Gerbti asmeninę, draugų ir mokyklos nuosavybę, atlyginti padarytą materialinę žalą;
5.Saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius; pametus ar sugadinus (suplėšius) sumokėti vadovėlio vertę arba nupirkti naują;
6. Į mokyklą ateiti su švariais ir tvarkingais rūbais. Į kūno kultūros pamokas atsinešti sportinę avalynę ir aprangą;
7. Kasmet tikrintis sveikatą ir pristatyti atitinkamą pažymą, vykdyti sanitarijos ir higienos reikalavimus. Laikytis saugumo technikos taisyklių. Kelyje į mokyklą ir iš jos laikytis saugaus eismo taisyklių;
8. Budėti mokykloje pertraukų ir renginių metu (7 - 11 kl. mokiniai). Pradinės mokyklos pastate budi 4 klasės mokiniai.
9. Tvarkingai pildyti ir prižiūrėti pažymių knygelę, laiku ją paduoti dalyko mokytojui ir auklėtojai; ne rečiau kaip kartą per mėnesį paduoti pažymių knygelę tėvams pasirašyti;
10. Gerbti suaugusius; sveikintis su visais mokyklos darbuotojais, draugais; pradėdami ir pabaigdami pamoką pagerbti mokytoją atsistojant;
11. Prižiūrėti darbo vietą kabinete. Pastebėjus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti kabineto vadovui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats (sutvarko arba atlygina materialinę žalą);
12. Valgykloje valgyti per jiems skirtas pertraukas;
13. Laikytis elgesio taisyklių visur ir visada.

Mokiniui draudžiama:

1. Keiktis, rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, pirotechnikos priemones, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis. Atsinešti pašalinius, su mokymusi nesusijusius daiktus;
2. Teršti mokyklos patalpose ir aplinkoje, lakstyti, išdykauti, triukšmauti;
3. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriausti silpnesnius ar jaunesnius už save;
4. Meluoti, apgaudinėti, nusirašinėti;
5. Išeiti iš pamokų be klasės auklėtojos leidimo;
6. Be mokyklos administracijos leidimo pamokų metu vykti išvykti į ekskursijas, varžybas ir pan.

Mokinių skatinimas

1. Pagyrimai pažymių knygelėje;
2. Padėkos raštai;
3. Atminimo dovanos;
4. Ekskursijos.

Mokinių drausminimas:

1. Mokyklos darbuotojo pastaba žodžiu ir raštu;
2. Pokalbiai ir svarstymas klasėje, Mokinių taryboje, Mokyklos taryboje;
3. Direktoriaus pastaba;
4. Direktoriaus papeikimas;
5. Svarstymas ir pokalbiai seniūnijoje, Vaikų teisių apsaugos tarnyboje, Nepilnamečių reikalų inspekcijoje (už padarytus teisės pažeidimus teisėsaugos institucijos gali nukreipti į specialiąsias mokyklas).

Iš mokyklos gali būti šalinami

1. Nepažangūs trečiosios pakopos mokiniai, sulaukę 16 metų;
2. Piktybiškai nesilaikantys mokinių elgesio taisyklių, sistemingai nelankantys be pateisinamos priežasties pamokų mokiniai, sulaukę 16 metų.
3. Iki 16 metų amžiaus mokiniai šalinami iš mokyklos už sunkius nusikaltimus, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos išleistais norminiais dokumentais.

Žalos atlyginimas

Padarę žalą mokyklos turtui mokiniai (jų tėvai):
1. Sutvarko, remontuoja arba pakeičia sugadintą mokyklos turtą nauju;
2. Sumoka už padarytą žalą tuo metu galiojančiais įkainiais;
3. Atsiskaito už pamestus ir sugadintus vadovėlius bei grožinę literatūrą.

Pažangumo kontrolė

1.1.Mokinių žinios vertinamos atsižvelgiant į „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą“, „Išsilavinimo standartus“ ir ugdymo planų rekomendacijas.
1.2. Konkrečias vertinimo formas ir turinį nustato mokytojas.
1.3. Mokinys privalo atsiskaityti už visas mokytojo klasei numatytas užduotis raštu ar žodžiu.
1.4. Jeigu mokinio žinių tikrinimo dieną nėra klasėje, atsiskaitymo laiką ir formą nustato mokytojas.
1.5. Mokinio ligos atveju žinių spragos likviduojamos derinant laiką ir formas su mokytoju.
1.6. Jeigu mokinys be pateisinamos priežasties praleidžia tris pamokas iš eilės, jis privalo atsiskaityti už praleistų pamokų turinį. Atsiskaitymas vertinamas mokytojo pasirinktu būdu.
1.7. Mokytojui raštu pranešus, kad mokinys laiku nevykdo atsiskaitymų, mokyklos direktoriaus įsakymu mokiniui pareiškiamas įspėjimas.
1.8. Mokiniai, per pusmetį praleidę daugiau kaip trečdalį pamokų ir iki pusmečio pabaigos neatsiskaitę už to laikotarpio ugdymo turinį, neatestuojami. Atsiskaitymui vykdyti direktoriaus įsakymu sudaroma komisija. Dalyko mokytojas parengia atsiskaitymo užduotis.
1.9. Mokinių dalyvavimas dalykų olimpiadose sportinėse varžybose ir konkursuose gali būti vertinami pažymiais, priklausomai nuo pasiekimų.

Lankomumo ir drausmės kontrolė

2.1. Pamokų lankymas - mokinio pareiga.
2.2. Mokinių pamokų lankymo kontrolę nustato „sistema“.
2.3. Mokiniui, pažeidus mokinio taisykles arba per mėnesį praleidus 10 nepateisintų pamokų direktoriaus įsakymu pareiškiama pastaba.
2.4. Mokyklos darbuotojams arba budintiems mokiniams pastebėjus, kad mokinys (mokiniai) pažeidžia mokinio taisykles, apie pažeidimą pranešama budinčiam administracijos atstovui. Pažeidėjai, dalyvaujant klasės vadovui arba socialiniam pedagogui, parašo pasiaiškinimą, kuriame aprašo pažeidimo aplinkybes ir savo nuostatas pažeidimo atžvilgiu.
2.5. Mokiniui atsisakius rašyti pasiaiškinimą, asmenys, pastebėję pažeidimą mokyklos direktoriui pateikia tarnybinį pranešimą, kuriame nurodomos įvykio aplinkybės.
2.6. Mokiniams, pakartotinai pažeidžiant mokinio taisykles, direktoriaus įsakymu skiriamas papeikimas.
2.7. Po trečio pažeidimo mokinio elgesys svarstomas mokyklos tarybos posėdyje, kur gali būti keliamas klausimas dėl mokinio šalinimo iš mokyklos.

Įvertinti svetainę
Padaryti šią svetainę pirmąja!